stage roma katzukata sensei

Wado ryu, Katzukata, Roma